2014, ജനുവരി 19, ഞായറാഴ്‌ച

മാന്യരേ,

കയ്യാണി റെസിഡന്റ്സ്  അസോസിയേഷൻ  എന്ന പേരിൽ
ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച
വിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. പ്രസ്തുത സംഘടനയുടെ നിയമാവലി
ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുവാൻ ഒരു പൊതുയോഗം വരുന്ന
                                                       മണിക്ക്

വച്ച്  നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം സാദരം
ക്ഷണിക്കുന്നു.